Sioe Talybont Show

Ran
1st – R & E Jones

Ram Lamb
1st – T Jones

Ewe
1st – C Vaughan

Ewe lamb
1st – T Jojnes
2nd – C Vaughan
3rd – Evans

Interbreed Champion  – C Vaughan

chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình