2017—Burroughs-Shearling-Ram-ANM-DCS-517-0224

1st Shearling Ram - Mr G Burroungh